טופס להורדה

טופס להורדה

 25.10.17

הודעה על 2 מכרזים פומביים מס' 101/17 ומס' 102/17 - הזמנה להציע הצעות לביצוע

     עבודות בנייה של שישה גנים ומעון (מכרז 101/17) ו-מרכז חירום (מכרז 102/17)

  1. מוגשת בזאת, הזמנה להציע הצעות על ידי המועצה המקומית עמנואל (להלן: "המועצה") בהתאם לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) יהודה והשומרון, התשנ"ב 1992 וכל זאת, לצורך ביצוע עבודות של בניית מבנה 6 גניםומעון (מכרז 101/17 ) ובניית מרכז חירום (מכרז 102/17) (להלן: "העבודות").
  1. את מסמכי מכרז 101/17 ניתן לרכוש תמורת 1500 ₪, ואת מסמכי מכרז 102/17 ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ במשרדי המועצה ברחוב כיכר הרמב"ם 1 בעמנואל בימים א-ה ובין השעות 9:00-15:00. בנוסף, ניתן לקבל פרטים נוספים על המכרזים ועל העבודות במשרד מנכ"ל המועצה בשעות המפורטות לעיל.
  2. מובהר בזאת, כי התשלום בגין מסמכי המכרזים  הנ"ל לא יושב למציע בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרזים מכל סיבה שהיא.
  3. ניתן לעיין במסמכי המכרזים הנ"ל קודם לרכישתם, במשרדי מנכ"ל המועצה ומחלקת הנדסה אשר במשרדי המועצה, רחוב כיכר הרמב"ם 1 בעמנואל. .
  4. מועד אחרון להגשת הצעות לביצוע העבודות לגבי 2 המכרזים הנ"ל, בצירוף מסמכי המכרז החתומים שהם סגורים במעטפה הינו עד לתאריך בשעה 12:00 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה הנקוב לעיל לא תתקבל. המסירה של מסמכי המכרזים הנ"ל תיעשה ידנית בתיבה המוצבת בכניסה ללשכה במועצה המקומית עמנואל ברחוב כיכר הרמב"ם 1 כאשר על גבי המעטפה יצוין עבור מכרז מספר 101/17 לצורך בניית מבנה 6 גנים ומעון ו/או לחילופין, עבור מכרז 102/17לצורך בניית מרכז חירום.

לפרטים: 052-8119047

                                                                                        עזרא גרשי

יו"ר המועצה המקומית    

               עמנואל