טופס להורדה

טופס להורדה

 

מועצה מקומית עמנואל


הנדון: קול קורא מועצה מקומית עמנואל -


מועצה מקומית עמנואל מקימה מאגר ספקים למועצה בתחומים השונים .
ספקים המעוניינים להציע שירותים ו/או טובין מוזמנים להיענות לקריאות "קול
קורא" שמפרסמת המועצה ולהגיש בקשה בכתב באמצעות הטפסים המופעים
באתר המועצה להתקבל כספק.
אישור הבקשה ע"י המועצה מותנה בעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בכל
תחום מבוקש .
יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר הספקים ולהגישה בליווי המסמכים
הנדרשים עד לתאריך 25/05/2017 בשעה 12:00 lm.mmum.mhuesmrchseecer למייל
הבהרה: פנייה זו הינה חלק מהליך מאגר ספקים רשומים למועצה הנוגע לבחירת
חברות / ספקים אליהם תפנה המועצה בבקשה להצעות מחיר בתחום שבו תבקש
המועצה שירותים / טובין .
על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה
שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים .
שימו לב ! ניתן להגיש הצעות להתקבל כספק במועצה רק כאשר קיים קול קורא
בתוקף.


בברכה,
עזרא גרשי,
ראש המועצה המקומית עמנואל