ישיבת מועצה 1.17ישיבת מועצה לאישור תקציב

ישיבת מועצה 2.17ישיבת מועצה 4.17ישיבת מועצה 5.17ישיבת מועצה 6.17

פרוטוקול ישיבת מועצה 3.17

 

 

 

29/6/17

הודעה על קיום תבחינים להקצאות מבנים וקרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית

מועצה מקומית עמנואל מודיעה על קיומם של תבחינים להקצאות מבנים וקרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית.
התבחינים נמצאים במועצה (בלשכה) וניתן לעיין בהם בשעות קבלת הקהל.

 

 19/4/17

מועצה מקומית עמנואל מקימה מאגר ספקים למועצה בתחומים השונים .
ספקים המעוניינים להציע שירותים ו/או טובין מוזמנים להיענות לקריאות "קול
קורא" שמפרסמת המועצה ולהגיש בקשה בכתב באמצעות הטפסים המופעים
באתר המועצה להתקבל כספק.
אישור הבקשה ע"י המועצה מותנה בעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בכל
תחום מבוקש .
יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר הספקים ולהגישה בליווי המסמכים
הנדרשים
הבהרה: פנייה זו הינה חלק מהליך מאגר ספקים רשומים למועצה הנוגע לבחירת
חברות / ספקים אליהם תפנה המועצה בבקשה להצעות מחיר בתחום שבו תבקש
המועצה שירותים / טובין .
על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה
שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים .
שימו לב ! ניתן להגיש הצעות להתקבל כספק במועצה רק כאשר קיים קול קורא
בתוקף.


בברכה,
עזרא גרשי,
ראש המועצה המקומית עמנואל